قطعات لودر

ب – لودر هاي چرخ زنجيري

لودر هاي چرخ زنچيري مانند لودر هاي چرخ لاستيكي عمل كي كنند بااين تفاوت كه فشاركمي كه برزمين وارد مي كنند باعث ميشود كه لودر هاي با چرخ زنجيردار بتوانند درزمينهايي كاركنند كه قابل استفاده براي لودر هاي لاستيك درنيستند اصطكاك زياد آنها بازمين باعث ميشودكه بتوانند نهايت استفاده راازقدرت موتوردركند زمين بنمايند وچون زنيرداراند هنگام كاردرمناطق داراي سنگهاي تيزخطرپاره شدن لاستيك وجود ندارد لودر هاي زنجيردار قادربه حركت برروي سطحهاي باشيب جانبي 35%ميباشند درصورتي كه اين رقم براي لودر چرخ لاستيكي 15% است همچنين لودر زنجيردار ميتواند ازشيب 60% بالابرود درحاليكه اين رقم براي لودر لاستيك دار به حدود 30% محدود ميشود سرعت لودر زنجيردار خيلي كمترازلودر لاستيك داربوده به همين علت درمواردي كه فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگيري زياد باشد راندمان اين ماشين نسبت به نوع لاستيك دار پايين است. البته قدرت زياد مربوط به لودر ها به قطعات لودر برند معتبر استفاده شده در آن نيز مربوط مي شود.

 

همچنين خصوصيات ويژه لودر چرخ زنجيري در مقايسه با لودر چرخ لاستيكي به شرح زير ميباشد:

امكان فشار بيشتر به جبههكار به علت وجود اصطكاك بيشتر بين زنجير و زمين.

امكان استفاده در شيبهاي سربالايي زيادتر.

فشار كمتر به سطح زمين به علت زيادتر بودن سطح تماس با زمين. البته لازم به ذكر است كه معمولاًيك لودر چرخ زنجيري از لودر چرخ لاستيكي هم ظرفيت خود وزن بيشتر دارد البته تمامي اينها به اين شرط است كه از قطعات لودر با كيفيت در لودر استفاده شده باشد.

استفاده در بارگيري سنگهاي سخت و ساينده. البته براي حفاظت از لاستيك لودرهاي چرخ لاستيكياز زنجيرهاي محافظ ويژهاي استفاده ميشود كه در شكل بعد نشان داده شده است.

 

 

همانطور كه از نام آن مشخص است، ماشيني است كه براي بارگيري مواد استفاده ميشود (معمولا بارگيري كاميون). البته از لودر در معادن كوچك تا متوسط ممكن است بعنوان ماشين اصلي بارگيري استفاده شود، ولي در معادن بزرگ معمولا اين ماشين ازكارايي كافي برخوردار نيست و در اين معادن معمولا شاول ماشين اصلي بارگيري است مگرآنكه شرايط خاصي ايجاب كند كه از لودر براي اين منظور استفاده شود.

شرايط استفاده از لودر  براي دو كاربرد ذكر شده در بالا به اين شرح ميباشد:

 

به عنوان ماشين بارگيري:

بارگيري از جبهه كارهاي سست و كم ارتفاع.

تخليه در ارتفاع كم.

حمل در فاصله كم. معمولا از لودر براي جابجايي خاك در فواصل بيش از 200 متر استفاده نميشود.

استخراج انتخابي و كار در ديوارههاي غير يكنواخت.

به عنوان ماشين تداركاتي:

احداث جاده، خاكريز (دپو) و امثال آن.

حمل تجهيزات.

ماشين كمكي بارگيري مخصوصاً درجبهه كارهاي غير يكنواخت.

تسطيح اطراف شاول.

در ادامه با توضيحات بيشتري از لودر و قطعات لودر با ما همراه باشيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۲:۱۳ توسط:قطعات لودر موضوع:

انواع لودر

الف – لودر چرخ لاستيكي

اين لودر ها به همراه  قطعات لودر دراقسام كوچك خيلي بزرگ ساخته ميشود چرخهاي بزرگ لاستيكي به اين نوع لودر ها قدرت تحرك وسرعت فراواني ميبخشد فشاروارده برزمين توسط اين لاستيكها كم بوده وميتوان اين فشار را با تغييرميزان باد لاستيكها تغييرداد باين همه درزمنيهاي داراي سنگهاي تيزامكان آسيب اين لاستيكهاوجوددارد درضمن درزمينهاي خيس وگل آلود نيزكاركردن بالودر چرخ لاستيكي مشكل است البته زنجيرهاي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيكها وجود دارد كه ميتوان براي ازدياد اصطكاك لاستيكها باسطح زمين آنها رابه كاربرد نوعي ازلاستيكهاي جديد ساخته شده اند كه داراي عاجهاي خيلي ضخيمي هستند وميتوانند درمناطق سنگي كاركنند اين لودر ها بردونوع معمولي وكمرشكن هستند

نوع كمرشكن كه بيشتر درلودر هاي بزرگ بكاربرده ميشوند وداراي نوعي شاسي هستند كه قسمت عقب لودر رابه قسمت جلو توسط يك مفصل متصل ميكنند اين حالت مفصلي قدرت مانوروشعاع گردش ماشين را نسبت به شاسي هاي ثابت ( غيرمفصلي ) زياد ميكند درانواع مدرن اين ماشين آلات ازسيستمهاي فرمان وكنترل هيدروليكي والكتريكي جهت راحتي وعملكرد بهترراننده استفاده شده است سيستم فرمان اين ماشين ها به دونوع است درلودر هاي معمولي سيستم فرمان بوسيله فرمان وحركت چرخها عمل ميكند امادرنوع كمرشكن سيستم فرمان به وسيله دوجك هيدروليكي عمل مي نمايد

 

خصوصيات ويژه لودر چرخ لاستيكي در مقايسه با لودر چرخ زنجيري به شرح زير ميباشد:

سرعت حركت بيشتر به علت استفاده از چرخ لاستيكي  به عنوان يكي از قطعات لودر

قدرت مانور خوب به علت استفاده از چرخ لاستيكي و شكل كمر شكن ماشين.

حمل تا مسافت بيشتر. از لودرهاي چرخ لاستيكي ممكن است براي حمل مواد تا فاصله حداكثر 200 متراستفاده شود. در حالي كه توصيه ميشود تا از لودرهاي چرخ زنجيري براي فاصلههاي بيشتراز 80 متر استفاده نشود.

ظرفيت جام بيشتر. لودرهاي معدني معمولي حجم جامي تا حدود 15 متر مكعب دارند و بزرگترين لودرهاي چرخ لاستيكي با جام6/41 متر مكعب برايسنگهاي معمولي و 71 متر مكعب براي بارگيري زغالسنگ عرضه ميشوند . بزرگترين لودرهاي چرخ زنجيري حداكثر 4 متر مكعب ظرفيت جام دارند.

ارتفاع بارگيري و تخليه بيشتر.

در ادامه بعد از توضيحاتي درباره لودر به توضيحاتي درباره ن معروف در بازار خواهيم پرداخت كه البته ميتوانيد براي كسب اطلاعات بيشتر با كليك بر روي لينك هاي ثبت شده مربوط به قطعات لودر به سايت ما مراجعه نماييد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۲:۰۰ توسط:قطعات لودر موضوع: